Atomic City Turn & Burn

  • Mar 25, 2017
  • head/sprint
  • Oak Ridge, TN (USA)
  • Hosted By: Oak Ridge Rowing Association, Inc.

               The Atomic City Turn & Burn Regatta Packet

                                      March 25, 2017

                                                                                 Hosted by Oak Ridge Rowing Association
                                                                     Clinch River, Melton Hill Lake Reservoir, Oak Ridge TN

                                                                             www.orra.org